Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING 

Exclusive Beauty respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten  van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege  volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en  geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden  voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de  website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij  geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele  telefoon of tablet. 

Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende  

gebruikersvoorwaarden.  

De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van  toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen 

1. Website (hierna ook “de website”): www.exclusivebeauty.nl 

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De  

beheerder”): Exclusive Beauty, gevestigd te Buikslotermeerplein 134, 1025EX Amsterdam, kvk nummer: 63554550. 

Artikel 2 – Toegang tot de website 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens  en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire  doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor  ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

Artikel 3 – De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden,  geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten  functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij  wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op  welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische  applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste  verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden  opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website 

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: 

• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de  gehele of een gedeelte van de website 

• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is  met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette 

• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen  van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet  toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid.  U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen  tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de  websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: 

• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet 

• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy 

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw  apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich  onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij  gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens 

Uw gegevens worden verzameld door Exclusive Beauty en (een) externe verwerker(s). Onder  persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare  natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of  indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een  identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die  kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of  sociale identiteit. 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de  beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw  bestellingen.  

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing  van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen 

de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten  uitoefenen door contact met ons op te nemen via admin@exclusivebeauty.nl. 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs,  waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact  kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.  Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn  indien nodig met 2 maanden worden verlengd. 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en  waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden  deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze  persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze  privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de  website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het  moment van het vragen van de gegevens. 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen 

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te  ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: admin@exclusivebeauty.nl. 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te  onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad  die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen  geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens 

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur  zoals deze bij wet is bepaald. 

Artikel 11 – Cookies 

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde  schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als  bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het  inloggen te vergemakkelijken.  

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: 

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. – Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis  van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we  de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze  website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

– Geen overige cookies 

4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden  op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 

5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk  besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te  

raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en post/cookies#faq 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten  worden ontleend. 

Artikel 13 – Toepasselijk recht 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van  de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens  wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 14 – Contact 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten  tot: Administratie, admin@exclusivebeauty.nl. 

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 1 september 2021 tot nader order.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google